Reaxuste de aliñacións na Avd. de Cambados

Agosto 9th, 2008  |  Published in| the_category Concello

avenidacambados.jpg

Edicto aprobación inicial Estudio de Detalle en Avda. Cambados e r/Ramón Cabanillas (O Mosteiro)

Aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local, de data 17/07/2008, o Estudio de Detalle para reaxuste de aliñacións en Avda. Cambados e en r/Ramón Cabanillas en solo urbano de O Mosteiro, redactado por “espinosa&rodríguez projets managers, s.l “; de conformidade co disposto no articulo 86.2, da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e protección do Medio Rural de Galicia, sométese a información pública, polo prazo de 20 días hábiles, aos efectos de posibles alegacións.

O expediente pode examinarse na Secretaría do Concello, de luns a venres, de 9 a 14 horas.

Asdo: Alcalde de Meis, 21 de xullo 2008

É preciso o programa Winrar para descomprimir os ficheiros que están en partes e colgados na páxina web: Concello de Meis

Os comentarios están pechados.